Quy trình tuyển dụng

Bước 1: Lọc hồ sơ theo tiêu chí tuyển dụng của Atrasco

Bước 2 (áp dụng cho ứng viên đã đạt bước 1) : Sơ vấn qua điện thoại

Bước 3 (áp dụng cho ứng viên đã đạt bước 2) : Ứng viên làm bài test chuyên môn và Phòng Nhân sự phỏng vấn các kỹ năng mềm và kinh nghiệm công việc

Bước 4 (áp dụng cho ứng viên đã đạt bước 3) : Cấp quản lý bộ phận chuyên môn phỏng vấn

Bước 5 (áp dụng cho ứng viên đã đạt bước 4) : Phòng Nhân sự thỏa thuận và thống nhất lương, các chế độ liên quan và ngày nhận việc