Thành viên hiệp hội

VCCI


Ngày 07/04/2017 Atrasco trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam

VLA


Ngày 25/04/2017 Atrasco trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam

FIATA


Ngày 06/06/2017 Atrasco trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế